S.S.S.

a- Türkiye’nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip ve bu amaca yönelik Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen niteliklere uygun Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler,

b- Kamu kaynaklı fonlardan desteklenen ve hakem heyeti tarafından onaylanmış TÜBİTAK, KOSGEB, AB fonları gibi Ar-Ge ve inovasyon içerikli proje başvurularında Teknopark’a Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan kabul edilmektedir.

c- Ticarileştirilebilecek fikri olan genç Girişimciler, akademisyenler başvurabilirler.

a- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,

b- Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin bulunması veya geliştirilmesi,

c- Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi,

d- Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması,

e- Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,

f- Bir faaliyetin Ar-Ge faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda yer alan amaçlardan en az birine yönelik olması gerekmektedir.

a- Pazar araştırması ya da satış promosyonu,

b- Kalite kontrol,

c- Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

d- İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

e- Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel değişikler)

f- Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analiz için kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları),

g- İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

h- Proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar,

ı- Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir.

1) Yönetici Şirketlere,

 1. a) Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.
 2. b) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.
 3. c) Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
 4. d) Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır.
 5. e) Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
 6. f) Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmektedir.
 7. g) İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden hâsılat payı alınmamaktadır.

2) Girişimcilere,

 1. a) Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
 2. b) KDV Muafiyeti: Bu süre içerisinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. 04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı KDV kanununda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre; 13. maddeye yeni fıkra eklenerek 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri de tam istisna kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, Geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları istisna kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca 3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 1. c) Destek Personeli Desteği: Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri destek personelinin söz konusu firmada çalışan toplam Ar-Ge personelinin yüzde onu kadarı Kanunla sağlanan vergi muafiyetlerinden yararlanabilir.
 2. d) SGK Prim Desteği: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.
 3. e) Bölge Dışı Çalışma İzin Desteği: Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır
 4. f) Teknolojik Ürün Desteği: Teknolojik ürünün, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir,
 5. g) Gümrük Vergisi Muafiyeti: Bölgede Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna tutulmaktadır.
 6. h) Yüksek Lisans veya Doktora Eğitim Desteği: Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.
 7. Temel Bilimlere İstihdam Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu destekten yararlanacak personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması gerekmektedir.

3) Öğretim Üyelerine,

 1. a) Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 2. b) Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.
 3. c) Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde iki ana denetim söz konusudur. Bunlardan ilki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgedeki yönetici şirket ve girişimcilerin faaliyetlerinin denetlenmesidir. Diğeri ise, Yönetici Şirket tarafından yapılan gelir vergisinden istisna personelin fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesidir.

Teknopark’ta yer almak isteyen firma ve girişimcilerle önce bir ön görüşme yapılarak firma veya girişimcilerin Kırıkkale Üniversitesi Teknopark’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alınır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir. Daha sonra “Kırıkkale Teknopark web sayfası üzerinden on-line olarak Aday Firma başvurusu yapılır.

Proje başvurularında üç kişiden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu üyelerine fikri mülkiyet hakları kapsamında ödenmek üzere 750,00 TL+KDV alınmaktadır. Girişimciler tarafından tek kişiden oluşan Kuluçka Merkezi’ne yapılan başvurularda başvurusu ücreti ise 275,00 TL+KDV’dir. Akademisyen ortaklı şirketler tarafından yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmamaktadır.

Hesap numaramız aşağıda verilmektedir.

ÖDEMENİN NEV’İ PARA CİNSİ BANKA ADI ŞUBE ADI IBAN NO

KİRA, İŞLETME GİDERİ, KDV, TEMİNAT, DAMGA VERGİSİ VE DİĞER ÖDEMELER

TL (TÜRK LİRASI)

Vakıflar Bankası

Kırıkkale Şubesi

TR860001500158007302383337

Girişimcilerin Teknopark alanında gerçekleştirmeyi düşündüğü projelere ait başvurular Kırıkkale Üniversitesi tarafından tayin edilmiş ikisi akademisyen, biri sektör uzmanı olmak üzere üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemlerin olumlu veya olumsuz görüşleri Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulunun onayladığı firmalar Teknopark’a kabul edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi en fazla 20 günlük bir süreçtir.

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmamalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak firmanın bir önceki başvurusunun sonucu değerlendirmelerde dikkate alınır.

Başvuru öncesinde ofis alanları için tahsis yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır. Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır.

Teknopark’a kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet, elektrik, ihtiyaç halinde doğalgaz altyapıları tamamlanmış faaliyete hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinleri alarak kendi ofis alanının iç düzenlemesini kendi ihtiyacına göre yaptırabilir.

Teknopark‘ta ofis alanı kira ücretleri ofis alanı büyüklüklerine bağlı olarak aylık 21 TL/m²+KDV üzerinden belirlenmiştir. Bu fiyat üzerinden Girişimcinin Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi olması durumunda % 25 indirim yapılır. Bölgede ofis kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine de katılması gerekmektedir.

Firmalar ile imzalanacak kira sözleşmesi için proje süresi üzerine en fazla üç aylık proje bekleme süresi de eklenerek düzenlenmektedir. Projesi biten firmaların yeni bir Ar-Ge, yazılım veya tasarım projesi sunması halinde kira sözleşme süresi yeni proje süresi kadar uzatılmaktadır.

Firmaların Kırıkkale Üniversitesi veya bir başka üniversite ile işbirliği yapma zorunlulukları yoktur. Ancak bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde “üniversite sanayi işbirliğini” güçlendirmek olduğuna da dikkat edilmelidir.

Teknopark şirketlerine Kırıkkale Üniversite laboratuarlardan ve mevcut araştırma merkezlerinden özel koşullarda yararlanabilme imkânları sağlanmaktadır.

Üniversite öğretim elemanları ile projelerde işbirliği yapmak isteyen firmalar, Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine başvurmalıdır. Bu işbirlikleri için Üniversite Yönetim Kurulundan yazılı onay alınması zorunludur.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Kırıkkale ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin “şube” olması zorunluluğu vardır.

Kırıkkale Teknopark’a kabul edilen firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamından yararlandırılan personelin bilgilerini özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevini içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) Yönetici Şirkete teslim edilmelidir.

4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan ve yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevini içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün içerisinde bildirilmelidir.

 

İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine on gün içinde Yönetici Şirkete bildirilmelidir. Firmaların 4691 sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan Ar-Ge personeline ait bilgilerin (adı-soyadı, SSK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay yönetici şirkete onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde ilgili Vergi Dairesi’ne verilmelidir.